צוות הפנסיה של "חשבים" מסכם את הסכם הפנסיה החדש.
מאת: מערכת "כל עתיד" – מרכז המידע לגמל ולביטוח פנסיוני

ביום 19 ביולי 2007 נחתם בתל אביב הסכם קיבוצי בין ההסתדרות החדשה לבין לשכת התיאום של האירגונים הכלכליים (להלן – לשכת התיאום), המחייב את המעבידים לבטח את העובדים לפנסיה מקיפה (להלן – ההסכם).
אנו מביאים להלן את עיקריו של ההסכם , כפי שהגיעו לידינו: –
ראשית, יצויין כי כדי שההסכם יחול על כלל המשק יש להוציא מכוחו צו הרחבה בידי שר התמ"ת

תחולת ההסכם
ההסכם יחול על כל העובדים המועסקים אצל מעסיק החבר בלשכת התיאום, אשר אין להם עדיין הסדר פנסיוני (מיטיב) מכוח הסכם קיבוצי , כללי-ענפי או מיוחד; הסדר; או הסכם עבודה אישי או אחר, והוא ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2008, או במועד שבו ירחיב אותו שר התמ"ת בצו הרחבה, (להלן – צו ההרחבה) – המאוחר מבין שני המועדים.
מדובר בציבור של כ-600,000 עובדים, אשר אליהם יתווספו עוד 400,000 עובדים, לכשיינתן צו ההרחבה.

 הזכאות
העובדים יהיו זכאים לביצוע ההפרשות לביטוח פנסיוני (להלן – ההפרשות) לאחר תשעה חודשי עבודה (עובדים וותיקים יהיו זכאים מתחילת תוקפו של ההסכם, בהתאמה) . עובד שבתחילת עבודתו נהנה מביטוח פנסיוני קיים , יהיה זכאי להפרשות כבר מתחילת עבודתו, והביצוע בפועל יהיה רטרואקטיבי, לאחר
שלושה חודשי עבודה , או מתום שנת המס, המועד המוקדם מביניהם

השכר המבוטח
השכר המבוטח יהא השכר הקובע לענין חוק פיצויי פיטורים והוא יכלול את שכר הבסיס ואת התוספות הקבועות. תקרת השכר המבוטח תעמוד על סכום השכר הממוצע במשק.

גיל תחולת החובה לביטוח פנסיוני
עובדים ייהנו מחובת ביטוח פנסיוני החל בגיל 21 (לגבר) ובגיל 20 (לאישה) , ועד לגיל פרישת חובה בהתאם לחוק.

בחירת ההסדר הפנסיוני
העובד יהיה זכאי לבחור בקרן פנסיה מקיפה או בקופת גמל לקיצבה ועליו להודיע על בחירתו למעביד בכתב, בתוך 60 ימים מתחילת עבודתו. אם לא ינצל העובד את זכותו זו בתוך פרק הזמן הנקוב, הוא יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה.
הביטוח הפנסיוני יהיה ביטוח לקיצבה והוא יכלול כיסויים גם למוות ולנכות. זכות הבחירה של העובד בכל הסדר אחר מכוח הוראות החוק, – תישמר.
שיעורי ההפרשות
שיעור ההפרשות המוסכם ייפרס על פני חמש שנים ויבוצע כמפורט להלן: –
החל מיום 1.1.2008 ואילך – עובד ומעביד – 2.5%
החל מיום 1.1.2009 ואילך – עובד ומעביד – 5%
החל מיום 1.1.2010 ואילך – עובד ומעביד – 7.5%
החל מיום 1.1.2011 ואילך – עובד ומעביד – 10%
החל מיום 1.1.2012 ואילך – עובד ומעביד – 12.5%
החל מיום 1.1.2013 ואילך – עובד ומעביד – 15%