alonneamanimlogo    איילון נאמנים – מאי 2007

תקנון אחיד -הראוי להמשיך חברות לאחר 35 שנה ?

לאחר השלמת חברות של 35 שנה ( עתה 420 חדשים ) צובר המבוטח בקרן הפנסיה הוותיקה את שיעור הקצבה המרבי של % 70 .

לכאורה, לא יצבור המבוטח שיעורי קצבה נוספים ומאידך קיים פיתוי גדול להפסיק התשלום השוטף לקרן הפנסיה הזו ולהעביר ההפרשות למסלול הוני בקופת גמל או בחברת ביטוח כך שלצד הקצבה, שיקבל במועד הפרישה, יועמד לרשותו גם סכום חד פעמי נוסף, הנובע מההפקדות שלא הועברו עוד לקרן הפנסיה.

בחינת הנושא מתמקדת באיתור ההשפעות הנובעות מההיבטים הבאים :

1 . הקפאת הזכויות והפסקת התשלומים השוטפים לקרן מבטלת הזכאות לתביעת קצבת נכות
לתקופה שממועד ההקפאה ועד לגיל הזכאות לקצבת זקנה.

2 . חישוב השכר הקובע של המבוטח ייערך במועד ההקפאה וממועד זה ועד לפרישה הוא יהיה צמוד
למדד המחירים לצרכן (ולא לשכר הממוצע במשק – פער של כ-% 2.5 לשנה בממוצע ).

3 . ב"שיטת הממוצעים", לפיה מחושב השכר הקובע, נלקחים בחשבון 420 יחסי השכר החודשיים
הגבוהים ביותר מכל תקופת החברות.
לפיכך, יחסי שכר נמוכים בתחילת החברות בקרן יוחלפו ביחסים גבוהים (אם אכן קיימים כאלה
בשנים האחרונות שלפני הפרישה) ואלה יבטיחו הגדלת הקצבה השוטפת.

4.  בגין חדשים עודפים שמעל ל- 420 משלמת הקרן מענק בגובה % 6.25 מהשכר הקובע בגין כל
חודש עודף שבגינו שולמו דמי גמולים מלאים לקרן (בגין 12 חדשים % 75 מהשכר הקובע כבעבר ) .

5 . ההפקדה החודשית לקרן הפנסיה – עובד מעביד – הינה בשיעור % 20.5 מהשכר השוטף.
סה"כ הסכום הנצבר יהיה בגובה של מכפלת סכום ההפקדה החודשית במספר החדשים
עד לפרישה  ובתוספת תשואה.

6 . בגין תקופת ההקפאה יהא מקום לקנות ביטוח חליפי למקרה נכות בחברת ביטוח.

מקרים רבים שנבחנו מצביעים על כדאיות רבה להמשיך התשלום השוטף לקרן הפנסיה מול כל חלופה אחרת .
ראוי להדגיש שיש לבחון כל מקרה לגופו ואין לקבל החלטה גורפת בנושא .

מאת מר גדעון הבר יועץ לאיילון גמל ואיילון נאמנים ,בעבר מנהל אגף הפנסיה בקרן מקפת .